తెలుగు పాటను పాడుకొందాం! తెలుగు మాటను కాపాడుకొందాం!               తెలుగు లోనే మాట్లాడదాం! తెలుగు కోసం కొట్లాడదాం!               ఒట్టి మాటలు కట్టిపెట్టి గట్టి చేతలు తలపెట్టవోయ్!

తెలుగుకూటమి నమోదు పత్రం

నమోదు చేసుకునేందుకు ఈ కింది లింకులోని ఫారమును నింపండి.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZnjn7iyDfkaYKqTHuHt95xNlrBCRAP-2OQ5_Pz-vbEf2uNw/viewform