తెలుగు పాటను పాడుకొందాం! తెలుగు మాటను కాపాడుకొందాం!               తెలుగు లోనే మాట్లాడదాం! తెలుగు కోసం కొట్లాడదాం!               ఒట్టి మాటలు కట్టిపెట్టి గట్టి చేతలు తలపెట్టవోయ్!
Categories
అవర్గీకృతం

 సమాచార హక్కు చట్టం ద్వారా తెలుగు కోసం పని చేసి న శ్రీ పారేపల్లి సత్యనారాయణ గారు