తెలుగు పాటను పాడుకొందాం! తెలుగు మాటను కాపాడుకొందాం!               తెలుగు లోనే మాట్లాడదాం! తెలుగు కోసం కొట్లాడదాం!               ఒట్టి మాటలు కట్టిపెట్టి గట్టి చేతలు తలపెట్టవోయ్!

సంప్రదించండి

తెలుగుకూటమిని సంప్రదించేందుకు ఈ కింది విధానాలను వాడండి.

తెలుగుకూటమి వాట్సాపు గుంపు – https://chat.whatsapp.com/FqPIYVCY2rq2Ch13OYv657

తెలుగుకూటమి టెలిగ్రాము గుంపు – https://web.telegram.org/#/im?p=s1245244570_6003004446126830694

తెలుగుకూటమి ఈమెయిల్(మిన్వేగు) చిరునామా – telugu.jattu@gmail.com

%d bloggers like this: