తెలుగు పాటను పాడుకొందాం! తెలుగు మాటను కాపాడుకొందాం!               తెలుగు లోనే మాట్లాడదాం! తెలుగు కోసం కొట్లాడదాం!               ఒట్టి మాటలు కట్టిపెట్టి గట్టి చేతలు తలపెట్టవోయ్!
Categories
అవర్గీకృతం

తెలుగులో తీర్పులుకొరకు జిడుగు రవీంద్రనాథ్ ఉత్తరం

తెలుగులో తీర్పుకొరకు జిడుగు రవీంద్రనాథ్ ఉత్తరం
Categories
అవర్గీకృతం

 సమాచార హక్కు చట్టం ద్వారా తెలుగు కోసం పని చేసి న శ్రీ పారేపల్లి సత్యనారాయణ గారు

Categories
అవర్గీకృతం

తెలుగు కూటమికి స్వాగతం!

తెలుగు కూటమికి స్వాగతం! తెలుగు కోసం, తెలుగు వెలుగు కోసం పోరాడే భాషాభిమానులందరికీ తెలుగు కూటమి ఒక వేదికగా పనికివస్తుందని ఆశిస్తున్నాం.